Algemene Voorwaarden Veer-Krachtige Ouders VOF

Vennootschap onder firma Veer-Krachtige Ouders VOF (hierna: Veer-Krachtige Ouders) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83404759 en is gevestigd aan Visserstraat 52 (7871PR) te Klijndijk.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Veer- Krachtige Ouders.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Dienst.

6. Diensten: advisering en consultancy, het geven van (online) trainingen en/of workshops, het bieden van een onlinecursus (e-learning) alsmede het spreken op Evenementen van Opdrachtgever en/of het inzetten van sprekers.

7. Evenement: Iedere uitvoering en/of andere manifestaties van Opdrachtgever in de ruimste zin des woords.

8. Veer-Krachtige Ouders: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.

9. Opdrachtgever: het Bedrijf dat of de Consument die Veer-Krachtige Ouders heeft aangesteld, projecten aan Veer-Krachtige Ouders heeft verleend voor Diensten die door Veer-Krachtige Ouders worden uitgevoerd, of waaraan Veer-Krachtige Ouders een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Veer-Krachtige Ouders, alsmede voorstellen van Veer-Krachtige Ouders voor Diensten die door Veer-Krachtige Ouders aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Veer-Krachtige Ouders waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Veer-Krachtige Ouders, elke Overeenkomst tussen Veer-Krachtige Ouders en Opdrachtgever en op elke dienst die door Veer-Krachtige Ouders wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Veer-Krachtige Ouders aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

[Typ hier]

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Veer-Krachtige Ouders is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Veer-Krachtige Ouders niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Veer-Krachtige Ouders gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Veer-Krachtige Ouders is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Veer-Krachtige Ouders het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Veer-Krachtige Ouders gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Veer-Krachtige Ouders zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

[Typ hier]

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Veer-Krachtige Ouders heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Veer-Krachtige Ouders te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, dan wel het betalen van de betreffende Dienst.

2. Veer-Krachtige Ouders heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Veer-Krachtige Ouders is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met Veer-Krachtige Ouders wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Veer-Krachtige Ouders wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Veer-Krachtige Ouders is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Veer-Krachtige Ouders met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Veer-Krachtige Ouders van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Veer-Krachtige Ouders kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Veer-Krachtige Ouders ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

[Typ hier]

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Veer-Krachtige Ouders tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Veer-Krachtige Ouders is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als Veer-Krachtige Ouders kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Veer-Krachtige Ouders nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Veer-Krachtige Ouders zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Veer-Krachtige Ouders staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Veer-Krachtige Ouders de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Veer-Krachtige Ouders aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Veer-Krachtige Ouders heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Veer-Krachtige Ouders niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Veer-Krachtige Ouders, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Veer-Krachtige Ouders is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Veer-Krachtige Ouders Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Veer-Krachtige Ouders aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Veer-Krachtige Ouders of er

[Typ hier]

door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Veer-Krachtige Ouders recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Veer-Krachtige Ouders verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Veer-Krachtige Ouders niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Veer-Krachtige Ouders is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Veer-Krachtige Ouders verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Veer-Krachtige Ouders voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Veer-Krachtige Ouders kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Veer-Krachtige Ouders gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Veer-Krachtige Ouders.

Artikel 8 – Advisering en consultancy

1. Veer-Krachtige Ouders kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Veer-Krachtige Ouders de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Veer-Krachtige Ouders verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Veer-Krachtige Ouders verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Veer-Krachtige Ouders wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Veer-Krachtige Ouders gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Veer-Krachtige Ouders kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en

[Typ hier]

diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

5. Opdrachtgever zal Veer-Krachtige Ouders schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – (online) Training, Coaching en/of workshop

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Veer-Krachtige Ouders coaching verzorgen voor Opdrachtgever en andere Deelnemers. Indien hierna over een training wordt gesproken, wordt hier tevens een workshop en/of coaching onder verstaan.

2. De training vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van Veer- Krachtige Ouders. Indien de training plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Veer-Krachtige Ouders is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de training.

3. De training kan tevens online plaatsvinden via het online platform dat door Opdrachtgever gefaciliteerd is, teams-account en Zoom.

–> Ja, je kan dit zelf aanpassen.

4. Deelnemer is verplicht tenminste 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn op de aangegeven locatie.

5. Indien Deelnemer niet tijdig voor de training aanwezig is, heeft Veer-Krachtige Ouders het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de training. Deelnemer heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.

6. Indien Deelnemer niet komt opdagen voor de training, is Veer-Krachtige Ouders gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deelnemer heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.

7. De inhoud van de door Veer-Krachtige Ouders aangeboden training en de gedurende de training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Veer-Krachtige Ouders de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

8. Opdrachtgever zal Veer-Krachtige Ouders schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

9. Veer-Krachtige Ouders is gerechtigd de training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Veer-Krachtige Ouders om de training te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan training. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is

[Typ hier]

Veer-Krachtige Ouders gerechtigd de training in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

10. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is Veer-Krachtige Ouders gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

11. Deelnemer kan worden uitgesloten van de training in het geval dat hij positief getest is op COVID-19 of andere verkoudheidsklachten heeft. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een training. Deelnemer is verplicht zich te houden aan alle van overheidswege opgelegde maatregelen c.q. verplichtingen. Indien Deelnemer zich hier niet aan houdt, dient Deelnemer de locatie te verlaten.

12. Indien de deelnemer COVID heeft en niet deel kan nemen aan de Dienst, kan een ander persoon in de organisatie c.q. werknemer van Opdrachtgever in zijn/haar plaats deelnemen aan de Dienst. Indien en voor zover Opdrachtgever geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, blijft Opdrachtgever de kosten van de Dienst verschuldigd, en heeft zij geen recht op restitutie.

Artikel 10 – E-learning

Indien Opdrachtgever en Veer-Krachtige Ouders overeengekomen zijn dat de dienstverlening van Veer- Krachtige Ouders ziet op het verzorgen van een onlinecursus zal dit worden aangeboden via de website van Veer-Krachtige Ouders. Veer-Krachtige Ouders verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de onlinecursus.

2. De e-learning kan in zijn geheel en/of per module aangeschaft worden.

3. Opdrachtgever mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Opdrachtgever niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4. Opdrachtgever heeft slechts toegang tot de onlinecursus indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden.

5. In geval van technische problemen dient Opdrachtgever Veer-Krachtige Ouders hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. Veer-Krachtige Ouders zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Opdrachtgever een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Opdrachtgever, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van Veer-Krachtige Ouders komen.

6. Indien Opdrachtgever heeft betaald voor de toegang, maar hier geen gebruik van maakt zal Veer- Krachtige Ouders de reeds betaalde gelden niet restitueren. De toegang tot de onlinecursus vervalt na een jaar.

Artikel 11 – Inzetten van Sprekers

[Typ hier]

1. Veer-Krachtige Ouders kan indien daartoe opdracht is gegeven Sprekers inzetten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Veer-Krachtige Ouders verricht haar Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis en verplicht zich in te spannen om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever uitgevraagde Diensten adequate Sprekers in te zetten. Bij het inzetten van Sprekers stelt Veer-Krachtige Ouders de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar ingezette Sprekers te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

2. De Dienst vindt plaats op een door Opdrachtgever nader te bepalen locatie. Indien de Dienst plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de Dienst vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen, waaronder meer maar niet beperkt tot het goed bereikbaar zijn van de locatie (bij gebreke waarvan de Dienst niet uitgevoerd kan worden). Indien de Dienst niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Veer-Krachtige Ouders is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de Dienst. Tevens dient Opdrachtgever de locatie tijdig te regelen.

3. Opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de Spreker, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.

4. Opdrachtgever is bekend en akkoord met het feit dat, hoewel de vorm van het optreden in goed overleg met de Spreker door de Opdrachtgever wordt bepaald, de Spreker volledig onafhankelijk is in de wijze van uitvoering van het optreden en dat de Spreker over zijn inhoudelijke bijdrage zelf de eindzeggenschap heeft.

5. Spreker is verplicht ruim van tevoren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van tevoren is overeengekomen.

6. Spreker is gehouden zich te richten naar de wensen van Opdrachtgever, waar dit betreft de volgorde van een programma, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Spreker is gehouden in collegialiteit met ander optredende Sprekers en dergelijke samen te werken en medewerking te verlenen aan een goed verloop der bijeenkomst.

7. Spreker is bereid zich te richten naar de wensen van Opdrachtgever van de bijeenkomst/voorstelling c.q. het bezoekende publiek, speciaal waar het betreft de keuze van het repertoire en performance. Toegiften en dergelijke geven geen recht op extra betaling, tenzij dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

8. Opdrachtgever garandeert dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of zaken van Veer-Krachtige Ouders.

8. Het door Opdrachtgever met Veer-Krachtige Ouders besproken tijdstip en tijdsduur van het optreden is bindend.

Artikel 12 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste

[Typ hier]

resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Veer-Krachtige Ouders is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Veer-Krachtige Ouders, Veer- Krachtige Ouders een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 13 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Consumenten zijn de prijzen inclusief btw.

2. Veer-Krachtige Ouders voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling geschiedt vooraf, tenzij anders overeengekomen.

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Veer- Krachtige Ouders ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Veer-Krachtige Ouders is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Veer-Krachtige Ouders.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

[Typ hier]

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Veer-Krachtige Ouders zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Veer-Krachtige Ouders meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Veer-Krachtige Ouders gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Veer-Krachtige Ouders de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Veer-Krachtige Ouders verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Veer-Krachtige Ouders tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Veer-Krachtige Ouders op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

1. Veer-Krachtige Ouders heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Veer- Krachtige Ouders gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Veer-Krachtige Ouders is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Veer-Krachtige Ouders is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Veer-Krachtige Ouders te vergoeden voor elk financieel verlies dat Veer-Krachtige Ouders lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Overmacht

[Typ hier]

1. Veer-Krachtige Ouders is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Veer-Krachtige Ouders wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Veer-Krachtige Ouders, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Veer- Krachtige Ouders zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Veer-Krachtige Ouders of door haar ingeschakelde adviseurs, (vii) pandemieën en epidemieën en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Veer-Krachtige Ouders buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Veer-Krachtige Ouders is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Veer-Krachtige Ouders alleen geacht te bestaan indien Veer-Krachtige Ouders dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Veer-Krachtige Ouders, is Veer-Krachtige Ouders uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Veer-Krachtige Ouders binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Veer-Krachtige Ouders deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Veer-Krachtige Ouders in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door Veer-Krachtige Ouders leidt tot aansprakelijkheid van Veer- Krachtige Ouders, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Veer- Krachtige Ouders. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.

5. Veer-Krachtige Ouders sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Veer-Krachtige Ouders is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

[Typ hier]

6. Opdrachtgever vrijwaart Veer-Krachtige Ouders voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Veer-Krachtige Ouders geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Veer-Krachtige Ouders.

7. Enige door Veer-Krachtige Ouders opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Veer-Krachtige Ouders.

8. De inhoud van het opgeleverde advies van Veer-Krachtige Ouders is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Veer-Krachtige Ouders opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Veer-Krachtige Ouders. Veer- Krachtige Ouders is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Veer-Krachtige Ouders nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Veer-Krachtige Ouders haar eigen advies.

10. Veer-Krachtige Ouders staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Veer-Krachtige Ouders verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Veer-Krachtige Ouders vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Veer-Krachtige Ouders binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Veer-Krachtige Ouders.

Artikel 19 – Geheimhouding

1. Veer-Krachtige Ouders en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Veer-Krachtige Ouders bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Veer-Krachtige Ouders is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Veer-Krachtige Ouders opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Veer-Krachtige Ouders steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Veer-Krachtige Ouders op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde

[Typ hier]

(mede) te verstrekken en Veer-Krachtige Ouders zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Veer-Krachtige Ouders niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Veer-Krachtige Ouders aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Veer-Krachtige Ouders vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Veer-Krachtige Ouders vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Veer-Krachtige Ouders is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Veer-Krachtige Ouders en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Veer-Krachtige Ouders waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Veer-Krachtige Ouders en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Veer- Krachtige Ouders worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Veer-Krachtige Ouders gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Veer-Krachtige Ouders rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Veer-Krachtige Ouders. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Veer-Krachtige Ouders opgeleverde zaken, dient Veer-Krachtige Ouders expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Veer-Krachtige Ouders rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Veer-Krachtige Ouders, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Veer-Krachtige Ouders verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Veer-Krachtige Ouders zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

[Typ hier]

2. Opdrachtgever vrijwaart Veer-Krachtige Ouders van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Veer-Krachtige Ouders voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Veer-Krachtige Ouders voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Veer-Krachtige Ouders verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Veer-Krachtige Ouders of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via ilona@veerkrachtigeouders.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Veer-Krachtige Ouders de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Veer-Krachtige Ouders zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Veer-Krachtige Ouders en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Veer-Krachtige Ouders heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Veer-Krachtige Ouders en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland (locatie Assen) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Pagina 14 van 15 – Veer-Krachtige Ouders VOF

[Typ hier]
Klijndijk, 22 november 2021.

Pagina 15 van 15 – Veer-Krachtige Ouders VOF